Všeobecné obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Green studio, s.r.o. (dále jen „VOP“) ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), určují část obsahu smluvního vztahu a upravují některá práva a povinnosti mezi společností Green studio, s.r.o., IČO: 04211570, DIČ: CZ04211570, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 244195/MSPH, jako zhotovitelem nebo prodávajícím (dále jen „dodavatel“), a třetí osobou jako objednatelem nebo kupujícím (dále jen „objednatel“), při provádění díla na základě smlouvy o dílo nebo při prodeji zboží na základě kupní smlouvy.

2. VOP jsou zveřejněny na internetové stránce dodavatele www.zelenavsem.cz (dále jen „Internetová stránka“).

3. VOP jsou pro zhotovitele i objednatele závazné. Individuální ujednání ve smlouvě uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem má přednost před VOP. VOP jsou v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou výslovně jinak.

4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou smlouvy na straně objednatele spotřebitel (srov. § 419 občanského zákoníku), řídí se smluvní vztahy neupravené VOP nejen občanským zákoníkem, ale také zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou na straně objednatele podnikatel (srov. § 420 a násl. občanského zákoníku), řídí se smluvní vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem.


II. Závazná objednávka, uzavření smlouvy smlouvy o dílo 

1. Závazná objednávka objednatele je učiněna v písemné či elektronické formě; V písemné formě je závazná objednávka stvrzena a odsouhlasena podpisem objednatele a zhotovitele. V elektronické formě je objednávka stvrzena a odsouhlasena odepsáním na e-mailovou adresu zhotovitele. Je-li objednávka učiněna e-mailem, nemusí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem objednatele.

Závazná objednávka navazuje na cenovou nabídku zhotovitele vyžádanou objednatelem obsahující zejména specifikaci plnění, cenu, platební podmínky, místo a termín plnění. Zhotovitel si vyhrazuje právo objednávku kdykoliv odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.

2. Smlouva o dílo (dále jen Smlouva) mezi zhotovitelem a objednatelem je uzavřena v návaznosti na individuální komunikaci smluvních stran okamžikem, kdy objednateli byla učiněna cenová nabídka zhotovitelem a objednatel ji stvrdil svým podpisem.  Objednatel podpisem cenové nabídky tedy přijímá (akceptuje) nezměněnou nabídku předloženou objednateli zhotovitelem. Tím dojde k ujednání obsahu smlouvy o dílo.

3. Prezentace zboží nebo služeb zhotovitele na Internetové stránce není nabídkou ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.


III. Cena, platební podmínky

1. Cena plnění je určena dohodou smluvních stran ve smlouvě. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, platí ceny uvedené v ceníku zhotovitele platné v době uzavření Smlouvy. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v ceníku.

Zhotovitel si vyhrazuje právo pro změnu ceny za dílo:

a) z důvodu možného důsledku prodlení delšího období než jak je uvedeno v Čl. IV. Odst.1. Smlouvy o dílo;

b) z důvodu změny dispozice umístění komponentů;

c) z důvodu změny cen komponentů ze strany výrobce či dodavatele.

2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že cena díla uvedená v příloze č.1 tohoto článku může být v průběhu provádění díla navýšena ze strany zhotovitele případě oprávněných vzniklých víceprací, případně z důvodů předpokládaných v bodě 2 a), b), c) tohoto článku. V případě navýšení ceny díla o více jak 10% z celkové ceny díla, je takové navýšení možné pouze na základě písemného odsouhlasení oběma stranami. Písemný souhlas může být proveden emailovou komunikací.

3. Předmět plnění uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystavených zálohových daňových dokladů (částečné plnění) a daňových dokladů (plnění) zaslaných elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou objednatelem ve Smlouvě o dílo a v souladu s platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel si vyhrazuje právo požadovat po objednateli zálohu na cenu plnění až do výše 90% ceny plnění. Na tuto skutečnost bude objednatel upozorněn před uzavřením smlouvy.

5. Daňové doklady a zálohové faktury (dále jen „faktura“) bude zhotovitel vystavovat v elektronické podobě. Po vystavení zhotovitel fakturu zašle na e-mailovou adresu objednatele. Faktura se považuje za doručenou v den jejího odeslání objednateli. Splatnost faktur je 14 pracovních dní od vystavení faktury.

6. Je-li objednatel v prodlení se splněním svého peněžitého plnění zhotoviteli, nebo je-li zřejmé, že objednatel svůj závazek nebo jeho část nesplní, není zhotovitel povinen pokračovat v plnění smlouvy nebo zahájit plnění smlouvy, pokud s plněním smlouvy ještě nezačal. Zhotovitel je dále oprávněn v takovém případě požadovat před zahájením plnění nebo pokračováním v plnění smlouvy od objednatele platbu celé ceny plnění.

7. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však do výše 25 % z ceny plnění.


IV. Dodací a další podmínky

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k řádnému a včasnému dodání zboží nebo provádění díla.

2. Objednatel je povinen zajistit v místě plnění svoji osobní přítomnost nebo přítomnost osoby oprávněné za objednatele plnění převzít. V opačném případě je zhotovitel oprávněn odmítnout předání plnění a naúčtovat objednateli cenu výjezdu v souladu s ceníkem.

3. Pokud v konkrétním období, ve kterém má být technologie na základě dohody smluvních stran na nemovitosti instalována, nejsou vhodné klimatické podmínky pro provádění prací, zejména ve vztahu k bezpečnosti práce (např. nepřetržitý déšť, sněžení, mráz, krupobití, průměrné denní teploty nižší než 7° Celsia, silný vítr a jiné povětrnostní podmínky, které by při instalaci technologie v takových podmínkách způsobovaly porušování podmínek bezpečnosti práce, či mařily technologické požadavky), je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění (sjednanou dobu pro předání technologie objednateli), o čemž bude objednatele informovat.

4. Zhotovitele je povinen udržovat na staveništi v souvislosti s probíhajícími pracemi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.

5. Objednatel je povinen na vlastní náklady a odpovědnost zabezpečit materiál (části technologie) doručený zhotovitelem na staveniště proti krádeži, a to až do doby, než od zhotovitele převezme technologii.

6. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, vždy však pouze za účasti zhotovitele a za dodržení podmínek bezpečnostních předpisů.

8. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením technologie, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však do výše 25 % z ceny díla. Případnou náhradu škody je možné požadovat pouze v rozsahu, ve kterém škoda přesahuje smluvní pokutu.

9. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu typu hlavních komponent díla specifikovaných v čl. I. Smlouvy. Změna podle předchozí věty nevyžaduje souhlas objednatele, pokud na základě této změny dodá zhotovitel objednateli ekvivalentní anebo lepší technologii, a současně, pokud nedojde ke změně ceny díla. Zhotovitel je povinen o změně typu hlavních komponent díla objednatele informovat.


V. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, odstranění vad

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Není-li stanoveno v těchto VOP jinak, resp. je-li objednatelem spotřebitel, práva objednatele z vadného plnění upravují nejen příslušná ustanovení občanského zákoníku, ale také zákona o ochraně spotřebitele.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo plnění, nebo jeho část v okamžiku předání a převzetí plnění, nebo jeho části objednateli.

3. Objednatel uplatní vady na kontaktním e-mailu zhotovitele info@zelenavsem.cz, a to bezodkladně po jejich zjištění. V případě zjevných vad, pokud jde o technologii, však nejpozději při předání technologie do předávacího protokolu, a v případě jiné části díla nejpozději při předání takové jiné části díla. V případě zjevných vad jako je zejména nekompletnost dodávek a rozbité anebo jinak znehodnocené zboží však nejpozději ihned u zástupce zhotovitele, který takové zboží objednateli předává. Objednatel vadu popíše a uvede, jak se projevuje, a oznámí, jaká práva u zhotovitele ve vztahu k vadě uplatňuje. Zhotovitel se zavazuje kontaktovat objednatele do 3 pracovních dní od obdržení oznámení.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak ve lhůtě stanovené dodavatelem, která je do 30 dnů ode dne uplatnění vady u dodavatele. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se objednatel se zhotovitelem písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty, nebude-li reklamace vyřízena, má objednatel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel vydá objednateli – spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle elektronickou korespondencí objednateli o tom, kdy objednatel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále zhotovitel vydá objednateli potvrzení, které zašle elektronickou komunikací objednateli o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace zhotovitel objednateli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

5. Vady, které mělo plnění v okamžiku předání a převzetí, budou po dobu trvání zákonné odpovědnosti zhotovitele za tyto vady, zhotovitelem odstraněny na náklady a odpovědnost zhotovitele. Odstranění ostatních vad, včetně odstranění vad hlavních komponent technologie v záruce dodané na základě smlouvy, může zhotovitel objednateli účtovat podle ceníku. Shodně bude zhotovitel objednateli účtovat odstranění vad nemajících povahu v samotném díle nebo službách zhotovitele, či jiné služby poskytnuté objednateli na žádost objednatele.

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, za kterou dodavatel odpovídá. Zhotovitel je oprávněn odstranit vadu také prostřednictvím náhradního řešení, a to i za použití jiných typů hlavních komponent, které však musí být ekvivalentní nebo lepší technologií oproti původně použitým hlavním komponentám.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na jednotlivé hlavní komponenty díla. Hlavní komponenty díla a doba trvání záruky jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo. Záruka se poskytuje v rozsahu a za podmínek dle Dokumentace, s výjimkou doby trvání Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím technologie.

8. Podmínkou pro poskytnutí záruky je kromě plnění podmínek stanovených v Dokumentaci objednatelem také provádění servisních zásahů na technologii výhradně prostřednictvím zhotovitele, a souhlas objednatele a trvání souhlasu objednatele s monitorováním provozu technologie zhotovitelem.

9. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími vlivy nemajícími povahu v samotném díle nebo službách poskytnutých zhotovitelem. Záruka se nevztahuje ani na vady vzniklé z jakýchkoliv úprav či zásahů do díla neprovedených zhotovitelem. Záruka je dále vyloučena také v případech specifikovaných v Dokumentaci.


VI. Odstoupení od smlouvy, zrušení smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodů a za podmínek uvedených v občanském zákoníku.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podala insolvenční návrh jako dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé smluvní strany.

3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku považuje také:

a) prodlení se zahájením instalace technologie delší než 45 dní;

b) prodlení s předáním technologie delší než 60 dní;

c) prodlení se zahájením prací pro odstranění vad díla delší než 30 dní.

4. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku považuje také:

a) prodlení s úhradou faktury delší než 25 dní;

b) prodlení s poskytnutím součinnosti delší než 14 dní;

c) prodlení s předáním místa plnění delší než 14 dní.

5. V případě, že zhotovitel před odstoupením od smlouvy ve věci plnění smlouvy již vynaložil nějaké náklady na plnění smlouvy, je objednatel povinen uhradit na výzvu zhotovitel částku, která odpovídá výši vynaložených nákladů do maximální výše 10 % z celkové ceny díla, a to nejpozději do 30 dní ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn, kdykoliv před předáním staveniště zhotoviteli, zrušit smlouvu zaplacením odstupného ve výši 10 % z celkové ceny díla.

7. Zhotovitel je oprávněn zrušit smlouvu bez zaplacení odstupného, dojde-li u zhotovitele ke změně okolností, za nichž po dodavateli nelze spravedlivě požadovat splnění smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen vrátit objednateli částku do té doby uhrazenou objednatelem zhotoviteli, avšak sníženou o již prokazatelně vynaložené náklady dodavatele (např. za vypracování odborného posudku).

8. Odstoupení od smlouvy dodavatelem

Pokud zhotovitel před nebo v průběhu instalace technologie zjistí, že konstrukce střechy nemovitosti má skryté vady a kotvení solárních panelů na střeše nemovitosti by nebylo dostatečné a hrozilo by uvolnění kotvících bodů, nestabilita či pád konstrukce s fotovoltaickými panely, je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen vrátit objednateli částku do té doby uhrazenou objednatelem zhotoviteli, a to do 30 dní od doručení odstoupení od Smlouvy o dílo objednateli.

Pokud zhotovitel před nebo v průběhu instalace technologie zjistí, že elektroinstalace nemovitosti má skryté vady (např. Dvoužilové vedení v provedení Al) a není tak možné provést instalaci technologie a zajistit její bezpečný provoz, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen vrátit objednateli částku do té doby uhrazenou objednatelem zhotoviteli, a to do 30 dní od doručení odstoupení od smlouvy o dílo objednateli.

9. Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, je objednatel v postavení spotřebitele v souladu a za podmínek ust. § 1829 odst. 1 a násl. občanského zákoníku oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů, k čemuž může využít vzorový formulář podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. Pokud objednatel v postavení spotřebitele využije svého práva na odstoupení od smlouvy podle předchozí věty, nese náklady spojené s navrácením zboží zhotoviteli. Objednatel bere na vědomí ust. § 1837 občanského zákoníku, v němž je uvedeno, v jakých případech nemůže objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel podpisem Cenové nabídky souhlasí, aby zhotovitel zahájil plnění na základě smlouvy dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.


VII. Ostatní ujednání, vyšší moc, ochrana osobních údajů

1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude mít technologii dodanou zhotovitelem vypnutou až do doby, než mu příslušný distributor elektrické energie vymění elektroměr a vystaví protokol o prvním paralelním připojení mikrozdroje k distribuční soustavě. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou pokutu ze strany distributora elektrické energie v případě neoprávněného spuštění technologie objednatelem, tzn. před vydáním potvrzení o prvním paralelní připojení k distribuční soustavě.

2. Pokud je kterákoliv smluvní strana zbavena možnosti plnit nebo je v prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností podle smlouvy (včetně zejména povinnosti zahájit, pokračovat a dokončit provádění díla) v důsledku události vyšší moci, pak takovou skutečnost písemně oznámí (postačí telefonicky nebo e-mailem) druhé smluvní straně neprodleně, jakmile je to možné, s popisem podstaty a příslušných záležitostí souvisejících s událostí vyšší moci a s uvedením období, po které lze odůvodněně očekávat trvání zbavení možnosti plnit nebo prodlení. O dobu trvání vlivu vyšší moci se automaticky prodlužuje doba plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 30 dnů, projednají smluvní strany další postup. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vzniknou nezávisle na vůli smluvních stran po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, mezi které smluvní strany výslovně zařazují také omezení stanovená státními orgány majícími zásadní vliv na podnikání dodavatele, byť by je bylo možné v době uzavření smlouvy předvídat.

3. Zhotovitel se zprostí povinnosti k náhradě škody v případě mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl v prodlení s plněním smluvených povinností.

4. Zhotovitel je odpovědný za škody na majetku objednatele, které vznikly prokazatelně a výhradně v důsledku provádění díla nebo odstraňování vad díla, a je povinen je na své náklady odstranit.

5. Zhotovitel ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), zákona o zpracování osobních údajů, zákona o evidenci obyvatel, vše v platném znění, zpracovává osobní údaje objednatele nezbytné pro plnění smlouvy, a to jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště, případně další údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ), pokud je v rámci plnění smlouvy sjednáno zastupování v dotačním řízení.

Zhotovitel zpracovává pro výše uvedené účely osobní údaje sám nebo na základě smluvního vztahu prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel uchovává osobní údaje v elektronické podobě po nezbytně nutnou dobu vyplývající z účelu smlouvy a programu NZÚ a do vypořádání práv a závazků ze smlouvy a dotace vyplývajících. Objednatel byl před uzavřením smlouvy informován o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou jeho údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude údaje zpracovávat a komu případně mohou být údaje zpřístupněny. Objednatel byl před uzavřením smlouvy rovněž poučen o tom, zda je poskytnutí údaje povinné či dobrovolné. Dále byl objednatel před uzavřením smlouvy poučen o právu přístupu k údajům, právu na opravu údajů, jakož i o dalších právech stanovených v čl. 15, 16, 17, 18, 20 a 21 GDPR. Údaje objednatele budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účely výše uvedenými. Údaje objednatele budou zhotovitelem zpřístupněny zaměstnancům a jiným pověřeným osobám, kteří se podílejí na plnění výše uvedených činností dodavatele, dále pak Státnímu fondu životního prostředí, pokud bude podávána žádost o dotaci z NZÚ. Údaje objednatele budou zpracovávat manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ujednání

1. Pokud je objednatel v postavení spotřebitele, nemohou VOP zkrátit platnými právními předpisy ve prospěch objednatele jako spotřebitele stanovená práva a povinnosti, od nichž se nelze ani ujednáním smluvních stran odchýlit.

2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů je zhotovitelem zajištěno prostřednictvím adresy elektronické pošty info@zelenavsem.cz nebo adresy datové schránky 8qv57yu. Vyřízení stížnosti bude zasláno na adresu elektronické pošty objednatele.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa https://www.coi.cz nebo lze spor řešit on-line prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/

3. Zhotovitel není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je oprávněn k podnikání v rozsahu dle živnostenského oprávnění. Kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem vymezeném rozsahu dozor Česká obchodní inspekce.

5. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 6. 2023. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění; takovou změnou VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.